fbpx

Studieplan

Kernen i vores studieplan er en kombination af teori & metode, gruppearbejde, individuelle studier, terapi og mange timers praksis.
Studieplanerne er vejledende da vi hele tiden videreudvikler og optimerer uddannelsen i takt med ny kvalitetskrav og viden.

Tidsforbrug og undervisningstidspunkter

Som studerende skal du, ud over undervisningstiden, påregne tid til læsning af pensum og udarbejdelse af midtvejsafleveringer og afsluttende opgaver.
Studie- og træningsgruppen mødes over et uddannelsesår 27 timer ud over det skemalagte.
Et studieår består af 9 3-dages moduler.
Grupperne er selvorganiserende og planlægger selv.
Vores moduler er tematiseret og derfor er hvert modul typisk bygget om et tema, hvorfor de forskellige elementer i undervisningen kan variere fra tema til tema.
Et modul forløber over 3 dage, 1 og 2 dag mellem kl. 9.00 – 17.00 og 3. dag kl. 9.00 – 16.00.

 

Som studerende på Gestaltinstituttet er du garanteret en meget praktisk, meget populær faglig uddannelse med erfarne og professionelle undervisere.

Task Force Group

1. uddannelsesår.

Personlig vækst og udvikling.

På 1.studieår introduceres de studerende til Gestaltinstituttets kerneforståelse og til værdien af personlig vækst og udvikling1. studieår inkluderer et overblik over de filosofiske, teoretiske og metodemæssige rammer for Gestaltinstituttets mål og værdier, træning af færdigheder, undervisning mv. Fokus vil være på personlig udvikling og eksperimenterende arbejde i gruppesammenhæng. Denne arbejdsform vil fortsætte gennem alle 4 uddannelsesår og opbygger integration og kompetencer på både et personligt og et professionelt niveau. Læringen på 1. og 2. uddannelsesår er grundlaget for den gestaltterapeutiske praksis over de samlede 4 år.

Modul 1

Det gestaltterapeutiske og psykoterapeutiske felt
Introduktion til Gestaltinstituttets vision, værdier og mål. Gennemgang af uddannelsens opbygning og indhold samt etik i det terapeutiske arbejde og etiske regler for psykoterapien.
Gestaltterapiens historiske og filosofiske udvikling i feltet; gestaltterapi i forhold til andre psykoterapeutiske retninger og overblik over det humanistiske/videnskabelige område og psykoterapien.

Modul 2

Gestalt psykologi og feltteori
Grundlæggende teori og metode som awareness, kontakt og tilbagetrækning, parallelprocesser og feltteori samt gestaltterapiens udvikling og generationer.
Introduktion til den terapeutiske dialog og træning i terapeutiske samtaler og demonstration.

Modul 3

Eksistentialisme og fænomenologi
Eksistentialisme, fænomenologi og fænomenologiske metoder.
Terapi som en vedvarende samarbejdende fænomenologisk undersøgelse.
Ansvarlighed og den paradoksale teori om forandring.
Teorier om angst.

Modul 4

Kontakt
Kontakt, kontaktgrænsen, kontakt måder, organisme og omgivelser.
Perls & Goodmans kontaktcirkel.
Cleveland kontaktcirkel.
Kontaktforstyrrelser, modstande og forsvarsmekanismer.

Modul 5

Sorg og krise
Teoretisk gennemgang af krisetyper.
Nuværende dominerende teoretiske synsvinkler f.eks. Bowlby, Pendling-modellen m.v.
Arbejde med egen sorg og kriser.

Modul 6

Personlighedspsykologi
Teorier om selvet.
Gestalt teorier om selvet.
Individualistisk og intersubjektive modeller af selv ét og deres forskellige betydning.
Tilknytningsteorier og tilknytning fra en gestaltterapeutisk vinkel.
Teorier om barn og voksnes udvikling i forhold til gestaltpsykologien.
Processer og selvorganisering.

Modul 7

Gestaltterapi og kropsprocesser
Gestaltterapi og kroppen – teori og metode
Embodyment og sansemotoriske funktioner.
Selvregulering.
Emotionelt udtryk og tilbageholdelse.
Seksualitet og kroppen.
Brug af berøring.

Modul 8

Kreative og eksperimenterende tilgange
Eksperimenter, design og gradering ift. feltet.
Forholdet mellem eksperimenter og dialog.
Integration af kreative og non-verbale udtrykstilstande (fantasi, visualisering, metaforer, historier, kunst, bevægelser).
Drømmearbejde.
”Stole-eksperimenter”.
Introduktion til psykodrama.

Modul 9

Eksamen

Fremlæggelse af synopsis, personlige udviklingsplaner m.v.
Evaluering.

2. uddannelsesår.

Relationel gestaltterapi og gruppeprocesser.

På 2. uddannelsesår er der fokus på gruppe- dynamikker, relationer og processer. Selvregulering og relationer til andre gennem gruppeprocesser og at skabe større opmærksomhed og selvindsigt. Der introduceres til praksis med udefrakommende klienter ultimo 2. år. Læringen på 1. og 2. uddannelsesår er grundlaget for den gestaltterapeutiske praksis over de samlede 4 år.

Modul 1

Gruppeprocesser og gruppedynamikker 1
Forskellige gestalt teoretiske modeller om grupper og tilgange til gruppeterapi.
At arbejde med grupper af forskellig størrelse.
At arbejde med systemer og systemniveauer.

Modul 2

Gruppeprocesser og gruppedynamikker 2
Tuckman og Lacoursieres gruppemodeller.
Homeostasis og equillibrium.
Polariteter – topdog/underdog.
Autoritets- og magt relationer.
Gruppeudvikling og åbne systemteorier.
Introduktion til familieopstillinger.

Modul 3

Den terapeutiske dialog den terapeutiske relation
Den terapeutiske dialog.
Den terapeutiske relation.
Buber og jeg-du, jeg – det.
Det personlige sprog
Rammer og samarbejdsaftalen.
Konflikter og encounters.

Modul 4

Familieterapi og familierelationer
Familieterapi – teori og metode.
Kemples familieterapi.
Virginia Satir’s familieterapi.
Gestaltterapeutisk familieterapi.
Familiesociogram.

Modul 5

Sexologi, parterapi og parrelationer
Teori og metode om parterapi.
Parterapiens fokus og terapeutiske kompetencer.
Køns- og seksualitetsforståelse.
Seksualitet, intimitet og kærlighed.
Seksualitet som et multidimensionelt begreb (biologiske, psykologiske og sociale dimensioner).

Modul 6

Gruppeterapi
Gruppetyper og interaktioner.
Ledelse af grupper.
Gruppens indbyrdes relationer.
Gruppeskulptur.

Modul 7

Traumatologi
Traumatologi og kriseteori.
Traumatologiens rødder – biologiske og psykologiske modeller.
Traumereaktioner og re-traumatisering.
Traume som årsag til psykisk forstyrrelse.
Traumer – PTE og PTSD og SIBAM.
Traumearbejde – Rupperts MGPT model og SE.
Introduktion til Bio-energetics.
Introduktion til klient-træning.

Modul 8

Gestaltterapi i praksis og klient træning
Samarbejdsaftalen.
Kontaktforstyrrelser i det relationelle felt.
Gestaltterapiens faser.
At møde klienterne.
Introduktion til klient supervision.

Modul 9

Gruppeevaluering
Selvevaluering.
Gruppeevaluering og gruppefeedback.
Personlige udviklingsplaner – feedback og perspektivering.

3. uddannelsesår.

Gestaltterapi og psykoterapi i praksis

På 3.uddannelsesår skærpes og intensiveres fokus på den gestaltterapeutiske praksis og anvendelse af professionel etik og grænser. Klienttræningen intensiveres og de studerende arbejder med terapi i praksis med egne klienter under direkte og indirekte supervision.

Modul 1

Psykoterapeutisk praksis 1
Korttidsterapi ift. langtidsterapi.
Overføring og modoverførings fænomener.
Den personlige relation i terapien.
Støtte, selvstøtte og konfrontation.
Forandring og vækst versus løsning.
At arbejde med modstande.

Modul 2

Psykoterapeutisk praksis 2
Evidensbaserede metoder.
Psykoterapeutisk assessment.
Særlige aftaler/klienter.
Terapeutisk dialog.
Det dialogiske forhold.

Modul 3

Træning og supervision 1. Klienttræning
Sessioner med videooptagelser.
Terapeutiske samtaler og demonstration.
Supervision af klienter.
Direkte supervision på træning af udefrakommende klienter.

Modul 4

Psykopatologi og mental sundhed. Klienttræning
Evaluering og anvendelse af diagnosesystemer og anvendelse.
Teorier om karakterudvikling, personlighedsstruktur og personlighedsforstyrrelser.
Teorier om neuroser.
At arbejde med bestemte klienttyper. (Personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, misbrug, overgreb mv.)

Modul 5

Case-analyse
Fremlæggelse af case-analyse.
Supervision og feedback på case-analyse.

Modul 6

Gestaltterapi og kroppen
Gestaltterapi og kroppen – Teori og metode.
Etik og kroppen.
Selvregulering.
Bio-energetik.
Opmærksomhed på somatisk oplevelse.
Mindfulness.

Modul 7

Det personlige lederskab og terapi. Klienttræning.
Etik, etiske dilemmaer og professionelle vejledninger.
Indledende interview og terapeutiske strategier.
Ledelse af terapien i praksis.
Afgrænsninger.
Supervision i praksis.
Vurdering og risikostyring.
Personlige begrænsninger.
Viden om relevant lovgivning.

Modul 8

Træning og supervision 2. Klienttræning.
Sessioner med videooptagelser.
Terapeutiske samtaler og demonstration.
Supervision af klienter.
Direkte supervision på træning af udefrakommende klienter.

Modul 9

Fremlæggelse af case-analyser
Supervision og feedback på case-analyse.
Personlige udviklingsplaner – feedback og perspektivering.

4. uddannelsesår.

Psykoterapeutisk træning

På 4.uddannelsesår er der fokus på den terapeutiske træning. Der vælges specialisering ift. almen psykoterapi, parterapi, familieterapi eller organisationsudvikling med fokus på den psykoterapeutiske og gestaltterapeutisk praksis. Dette gøres delvis gennem supervision, specifik litteratur, valg af case-klienter og personlig vejledning på specialet. Der vælges specialeemne tidligt i forløbet, som den studerende får mulighed for at fordybe sig i igennem studieåret.
På dette 4. uddannelsesår intensiveres og målrettes træningen yderligere gennem direkte og indirekte supervision.

Modul 1
Modul 1. Specialemodul
Videnskabsteoretisk overblik.
Speciale – specialisering og emnevalg
Opgavens pentagon.
Personlige udviklingsplaner.
Introduktion til case-analyse og synopsis.
Vejledning ift. specialeemne.
Modul 2

Forskning og evidensbaserede metoder.
Introduktion til observationsmetoder, kvalitative interviews og case-analyser.
Evidensbaseret praksis og evidenskrav og bløde effektmål.
Kvalitativ og kvantitativ forskning.
Fænomenologisk forskning.
Den refleksive terapeut.
Metoder til at evaluere praksis.
Integration af forskningsresultater i praksis.

Modul 3

Modul 3. Supervision og vejledning
Teori og metode ift. specialerne.
Terapeutiske samtaler og demonstration.
Supervision.
Direkte supervision på træning af udefrakommende klienter.

Modul 4

Modul 4. Psykoterapeutisk praksis – etik
Psykoterapeutisk praksis.
Hvordan man starter og vedligeholder en praksis.
Professionel etik og grænser.
Rettigheder og pligter i det psykoterapeutiske felt.
Diskussion og perspektiver.
Supervision

Modul 5

Modul 5. Gruppeledelse og gruppeterapi
Gruppeledelse og gruppeterapi.
Gruppeterapeutiske udfordringer.
Lederskab.
Teori og metode ift. specialerne.
Supervision.

Modul 6
Modul 6. Supervision og vejledning. Terapeutrollen
Terapeutrollen
Klinikvejledning
Vejledning på speciale
Supervision
Modul 7
Modul 7.  Supervision og vejledning
Supervision.
Vejledning på speciale.
Modul 8

Modul 8. Afsluttende eksamen
Eksamen med intern censor.
Evalueringer og personlige udviklingsplaner – feedback og perspektivering.

Se fuld beskrivelse i vores studieplan

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse, samt til analyseformål. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk