fbpx

Studieordning

Kernen i vores studieordning er en kombination af teori og metode, gruppearbejde, individuelle studier, personlig terapi og gruppeterapi og mange timers praksis.
Studieordningen er vejledende, da vi hele tiden videreudvikler og optimerer uddannelsen i takt med nye kvalitetskrav og ny viden.

Tidsforbrug og undervisningstidspunkter

Som studerende skal du, ud over undervisningstiden, påregne tid til læsning af pensum og udarbejdelse af midtvejsafleveringer og afsluttende opgaver.
Studie- og træningsgruppen mødes over et uddannelsesår 27 timer ud over det skemalagte.
Et studieår består af 9 tre-dages moduler.
Grupperne er selvorganiserende og planlægger selv.
Vores moduler er tematiserede – hvert modul er typisk bygget op om et tema, hvorfor de forskellige elementer i undervisningen kan variere fra tema til tema.
Et modul forløber over tre dage, 1. og 2. dag mellem kl. 9.00 – 17.00 og 3. dag kl. 9.00 – 16.00.

 

Som studerende på Gestaltinstituttet er du garanteret en meget praktisk og meget faglig uddannelse med erfarne og professionelle
undervisere.

Task Force Group

1. uddannelsesår

Personlig vækst og udvikling

På 1. studieår introduceres de studerende til Gestaltinstituttets relationelle kerneforståelse og til værdien af personlig vækst og udvikling1. studieår inkluderer et overblik over de filosofiske, teoretiske og metodemæssige rammer for Gestaltinstituttets mål og værdier, træning af færdigheder, undervisning mv. Fokus vil være på personlig udvikling og eksperimenterende arbejde i gruppesammenhæng. Denne arbejdsform vil fortsætte gennem alle fire uddannelsesår og opbygger integration og kompetencer på både et personligt og et professionelt niveau. Læringen på 1. og 2. uddannelsesår er grundlaget for den gestaltterapeutiske praksis over de samlede fire år.

Modul 1

Det gestaltterapeutiske og psykoterapeutiske felt

 • Introduktion til Gestaltinstituttets vision, værdier og mål. Gennemgang af uddannelsens opbygning og indhold samt etik i det terapeutiske arbejde og etiske regler for psykoterapien.
 • Gestaltterapiens historiske og filosofiske udvikling i feltet; gestaltterapi i forhold til andre psykoterapeutiske retninger og overblik over det humanistiske/videnskabelige område og psykoterapien.

Modul 2

Gestalt psykologi og feltteori

 • Grundlæggende teori og metode som awareness, kontakt og tilbagetrækning, parallelprocesser og feltteori samt gestaltterapiens udvikling og generationer.
 • Introduktion til den terapeutiske dialog og træning i terapeutiske samtaler og demonstration.

Modul 3

Eksistentialisme og fænomenologi

 • Eksistentialisme, fænomenologi og fænomenologiske metoder.
 • Terapi som en vedvarende samarbejdende fænomenologisk undersøgelse.
 • Ansvarlighed og den paradoksale teori om forandring.
 • Teorier om angst.

Modul 4

Kontakt

 • Kontakt, kontaktgrænsen, kontaktmåder, organisme og omgivelser.
 • Perls & Goodmans kontaktcirkel.
 • Cleveland kontaktcirkel.
 • Kontaktforstyrrelser, modstande og forsvarsmekanismer.

Modul 5

Sorg og krise

 • Teoretisk gennemgang af krisetyper.
 • Nuværende dominerende teoretiske synsvinkler f.eks. Bowlby, Pendling-modellen m.v.
 • Arbejde med egen sorg og kriser.

Modul 6

Personlighedspsykologi

 • Teorier om selvet.
 • Gestaltteorier om selvet.
 • Individualistiske og intersubjektive modeller af selvet og deres forskellige betydning.
 • Tilknytningsteorier og tilknytning fra en gestaltterapeutisk vinkel.
 • Teorier om børn og voksnes udvikling i forhold til gestaltpsykologien.
 • Processer og selvorganisering.

Modul 7

Gestaltterapi og kropsprocesser

 • Gestaltterapi og kroppen – teori og metode
 • Embodyment og sansemotoriske funktioner.
 • Selvregulering.
 • Emotionelt udtryk og tilbageholdelse.
 • Seksualitet og kroppen.
 • Brug af berøring.

Modul 8

Kreative og eksperimenterende tilgange

 • Eksperimenter, design og gradering ift. feltet.
 • Forholdet mellem eksperimenter og dialog.
 • Integration af kreative og non-verbale udtrykstilstande (fantasi, visualisering, metaforer, historier, kunst, bevægelser).
 • Drømmearbejde.
 • ”Stole-eksperimenter”.
 • Introduktion til psykodrama.

Modul 9

Eksamen

 • Fremlæggelse af synopsis, personlige udviklingsplaner m.v.
 • Evaluering.
2. uddannelsesår

Relationel gestaltterapi og gruppeprocesser.

På 2. uddannelsesår er der fokus på gruppe- dynamikker, relationer og processer. Selvregulering og relationer til andre gennem gruppeprocesser og at skabe større opmærksomhed og selvindsigt. Der introduceres til praksis med udefrakommende klienter ultimo 2. år. Læringen på 1. og 2. uddannelsesår er grundlaget for den gestaltterapeutiske praksis over de samlede 4 år.

Modul 1

Gruppeprocesser og gruppedynamikker 1

 • Forskellige gestaltteoretiske modeller om grupper og tilgange til gruppeterapi.
 • At arbejde med grupper af forskellig størrelse.
 • At arbejde med systemer og systemniveauer.

Modul 2

Gruppeprocesser og gruppedynamikker 2

 • Tuckman og Lacoursieres gruppemodeller.
 • Homeostasis og equillibrium.
 • Polariteter – topdog/underdog.
 • Autoritets- og magtrelationer.
 • Gruppeudvikling og åbne systemteorier.
 • Introduktion til familieopstillinger.

Modul 3

Den terapeutiske dialog Den terapeutiske relation

 • Den terapeutiske dialog.
 • Den terapeutiske relation.
 • Buber og jeg-du og jeg–det.
 • Det personlige sprog
 • Rammer og samarbejdsaftalen.
 • Konflikter og encounters.

Modul 4

Familiedynamikker og familierelationer

 • Familiedynamikker – teori og metode.
 • Kemples familieterapi.
 • Virginia Satirs familieterapi.
 • Gestaltterapeutisk familieterapi.
 • Familiesociogram.

Modul 5

Sexologi, parterapi og parrelationer

 • Teori og metode om parterapi.
 • Parterapiens fokus og terapeutiske kompetencer.
 • Køns- og seksualitetsforståelse.
 • Seksualitet, intimitet og kærlighed.
 • Seksualitet som et multidimensionelt begreb (biologiske, psykologiske og sociale dimensioner).

Modul 6

Gruppeterapi

 • Gruppedynamikker og interaktioner.
 • Ledelse af grupper.
 • Gruppens indbyrdes relationer.
 • Gruppeskulptur.

Modul 7

Traumatologi

 • Traumatologi og kriseteori.
 • Traumatologiens rødder – biologiske og psykologiske modeller.
 • Traumereaktioner og re-traumatisering.
 • Traume som årsag til psykisk forstyrrelse.
 • Traumer – PTE og PTSD og SIBAM.
 • Traumearbejde – Rupperts MGPT model og SE.
 • Introduktion til Bio-energetics.
 • Introduktion til klient-træning.

Modul 8

Gestaltterapi i praksis og klient træning

 • Samarbejdsaftalen.
 • Kontaktforstyrrelser i det relationelle felt.
 • Gestaltterapiens faser.
 • At møde klienterne.
 • Introduktion til supervision på klient.

Modul 9

Gruppeevaluering

 • Selvevaluering.
 • Gruppeevaluering og gruppefeedback.
 • Personlige udviklingsplaner – feedback og perspektivering.
3. uddannelsesår

Gestaltterapi og psykoterapi i praksis

På 3. uddannelsesår skærpes og intensiveres fokus på den gestaltterapeutiske praksis og anvendelse af professionel etik og grænser. Klienttræningen intensiveres og de studerende arbejder med terapi i praksis med egne klienter under direkte og indirekte supervision.

Modul 1

Psykoterapeutisk praksis 1

 • Korttidsterapi ift. langtidsterapi.
 • Overføring og modoverførings-fænomener.
 • Den personlige relation i terapien.
 • Støtte, selvstøtte og konfrontation.
 • Forandring og vækst versus løsning.
 • At arbejde med modstande.

Modul 2

Psykoterapeutisk praksis 2

 • Evidensbaserede metoder.
 • Psykoterapeutisk assessment.
 • Særlige aftaler/klienter.
 • Terapeutisk dialog.
 • Det dialogiske forhold.

Modul 3

Træning og supervision 1. klienttræning

 • Sessioner med videooptagelser.
 • Terapeutiske samtaler og demonstration.
 • Supervision af klienter.
 • Direkte supervision på træning af udefrakommende klienter.

Modul 4

Psykopatologi og mental sundhed. Klienttræning

 • Evaluering og anvendelse af diagnosesystemer og anvendelse.
 • Teorier om karakterudvikling, personlighedsstruktur og personlighedsforstyrrelser.
 • Teorier om neuroser.
 • At arbejde med bestemte klienttyper. (Personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, misbrug, overgreb mv.)

Modul 5

Caseanalyse

 • Fremlæggelse af caseanalyse.
 • Supervision og feedback på case-analyse.

Modul 6

Gestaltterapi og kroppen

 • Gestaltterapi og kroppen – Teori og metode.
 • Etik og kroppen.
 • Selvregulering.
 • Bio-energetik.
 • Opmærksomhed på somatisk oplevelse.
 • Mindfulness.

Modul 7

Det personlige lederskab og terapi. Klienttræning.

 • Etik, etiske dilemmaer og professionelle vejledninger.
 • Indledende interview og terapeutiske strategier.
 • Ledelse af terapien i praksis.
 • Afgrænsninger.
 • Supervision i praksis.
 • Vurdering og risikostyring.
 • Personlige begrænsninger.
 • Viden om relevant lovgivning.

Modul 8

Træning og supervision 2. Klienttræning.

 • Sessioner med videooptagelser.
 • Terapeutiske samtaler og demonstration.
 • Supervision af klienter.
 • Direkte supervision på træning af udefrakommende klienter.

Modul 9

Fremlæggelse af caseanalyser

 • Supervision og feedback på caseanalyse.
 • Personlige udviklingsplaner – feedback og perspektivering.
4. uddannelsesår

Psykoterapeutisk træning

På 4.uddannelsesår er der fokus på den terapeutiske træning. Der vælges specialisering ift. almen klinisk psykoterapi, parterapi, familieterapi eller organisationsudvikling med fokus på den psykoterapeutiske og gestaltterapeutisk praksis. Dette gøres delvis gennem supervision, specifik litteratur, valg af caseklienter og personlig vejledning på specialet. Der vælges specialeemne tidligt i forløbet, som den studerende får mulighed for at fordybe sig i igennem studieåret.
På dette fjerde uddannelsesår intensiveres og målrettes træningen yderligere gennem direkte og indirekte supervision.

Modul 1

Specialemodul

 • Videnskabsteoretisk overblik.
 • Speciale – specialisering og emnevalg
 • Opgavens pentagon.
 • Personlige udviklingsplaner.
 • Introduktion til casestudie.
 • Vejledning ift. specialeemne.

Modul 2

Forskning og evidensbaserede metoder

 • Introduktion til observationsmetoder, kvalitative interviews, autoetnografi og casestudier
 • Evidensbaseret praksis og evidenskrav og bløde effektmål.
 • Kvalitativ og kvantitativ forskning.
 • Fænomenologisk forskning.
 • Den refleksive terapeut.
 • Metoder til at evaluere praksis.
 • Integration af forskningsresultater i praksis.

Modul 3

Supervision og vejledning

 • Teori og metode ift. specialerne og casestudier
 • Terapeutiske samtaler og demonstration.
 • Supervision.
 • Direkte supervision på træning af udefrakommende klienter.

Modul 4

Psykoterapeutisk praksis – etik

 • Psykoterapeutisk praksis.
 • Hvordan man starter og vedligeholder en praksis.
 • Professionel etik og grænser.
 • Rettigheder og pligter i det psykoterapeutiske felt.
 • Diskussion og perspektiver.
 • Supervision.

Modul 5

Gruppeledelse og gruppeterapi

 • Gruppeledelse og gruppeterapi.
 • Gruppeterapeutiske udfordringer.
 • Lederskab.
 • Teori og metode ift. specialerne.
 • Supervision.

Modul 6

Supervision og vejledning. Terapeutrollen

 • Terapeutrollen
 • Klinikvejledning
 • Vejledning på speciale
 • Supervision

Modul 7

Supervision og vejledning

 • Supervision.
 • Vejledning på speciale.

Modul 8

Afsluttende eksamen

 • Eksamen med intern censor.
 • Evalueringer og personlige udviklingsplaner – feedback og perspektivering.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk