fbpx

Interne etiske regler og professionel adfærd

Gestaltinstituttet, fakultet og studerende er underlagt de etiske koder og principper, der er etableret af DPFO (Dansk Psykoterapeutforening) og EAGT (European Association for Gestalt Psychotherapy).

DPFO’s etiske regelsæt.
De etiske regler sikrer klienterne kvalificeret psykoterapi og de bedste muligheder for at fremme deres personlige udvikling og psykiske sundhed.
https://psykoterapeutforeningen.dk/radgivning-og-karriere/fag-og-etik/etikregler

Etikregler for uddannelsessteder
De psykoterapeutiske uddannelsessteder, der er godkendt og certificeret af Dansk Psykoterapeutforening, har et særskilt etisk regelsæt, de skal følge. 
https://psykoterapeutforeningen.dk/radgivning-og-karriere/fag-og-etik/etikregler

European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
Code of Ethics and Professional Practice
The purpose of this code is twofold; firstly, to define general values and principles and to establish standards of professional conduct for Gestalt Therapists and Gestalt Training Institutes, and secondly to inform and protect those members of the public who seek their services.
https://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-13-29-31/code-of-ethics

Drømmer du om en psykoterapeut uddannelse med specialisering?
Har du brug for kompetence og karriere udvikling i dit nuværende jo?
Vil du gerne lære at navigere bedst muligt i fællesskaber?

Vi har uddannelsen til dig.

Gestaltinstituttets interne etiske regler for professionel adfærd

Vi har fokus på at opretholde et højt niveau af kvalitet og integritet på vores uddannelser og administrative praksisser. Derfor har vi på Gestaltinstituttet udarbejdet vores egne interne regler for etik og professionel adfærd.

Formålet er at støtte vores studerende, undervisere og supervisorer gennem hele uddannelsen og skabe et trygt rum, hvor en berigende, meningsfuld, lærerig oplevelse kan udfolde sig.

Gestaltinstituttet er forpligtet til at gennemføre sin uddannelser på måder, der tilgodeser de studerendes behov og bedste interesser. De studerende er til gengæld forpligtet til at handle i deres klienters bedste interesse.
Gestaltinstituttets interne etiske regler er baseret på de etiske regler fastsat af DPFO og EAGT.
Gestaltinstituttets interne regler for etik og professionel adfærd bør læses i sammenhæng med Gestaltinstituttets kvalitetssikring.

 

Kulturel opmærksomhed og identitetspolitik

Formålet med kulturel opmærksomhed er at sikre, at alle individer og grupper behandles med respekt i forhold til deres unikke kulturelle behov og forskelle. Det forudsætter retten til forskellighed og opfordrer til samspil, der ikke nedgør, ydmyger eller tager magten og autoriteten fra den enkelte ud fra enhver oplevet eller faktisk forskel.

 

Rollekompleksitet og dobbeltrelationer

Problematikker vedrørende dobbelterelationer kan ikke undgås, og håndteringen har fokus på at minimere risikoen for grænseproblematikker, interessekonflikter og utilsigtede brud på fortrolighed.
De interne etiske regler skal sikre, at den studerende beskyttes mod interessekonflikter og sammenblanding af de forskellige funktioner en underviser varetager på instituttet og på uddannelsen.
Det er ikke tilladt for en studerende ved Gestaltinstituttet at gå i terapi hos en anden studerende fra Gestaltinstituttet.
Det er ikke tilladt for studerende på vores uddannelser at gå i privat terapi hos underviser/fakultetsmedlem, mens man er tilmeldt uddannelsen.
Det er ikke tilladt for nære relationer (dvs. forælder, søskende, partner eller barn) at gå i terapi hos en underviser/fakultetsmedlem, mens man er studerende på Gestaltinstituttet.

Nye studerende, der tilmelder sig uddannelsen, og som har været i terapi hos en underviser forud for tilmelding til uddannelsen, skal have en pause på minimum seks måneder, før de påbegynder uddannelsen.

Et andet aspekt af grænseproblematikker er udviklingen af ​​intime relationer inden for samme uddannelseshold.
Det er ikke tilladt for eksisterende par (eller søskende) at være på samme uddannelseshold.
Hvis studerende i løbet af uddannelsen indgår i en parrelation med anden studerende på samme uddannelseshold, skal de nøje overveje konsekvenserne, da det i væsentlig grad kan påvirke gruppedynamikken og distrahere gruppens læring.
Vi hverken kan eller ønsker at forbyde sådanne relationer, men du er forpligtet til at informerer din holdleder.
Hvis uddannelsesgruppen bliver påvirket negativt, vil vi bede den ene om at skifte til et andet uddannelseshold eller udskyde uddannelsen.

 

Personlig integritet og professionelle standarder

Vi mener, at integritet ikke kun er et privat anliggende, men det er også relationelt. Vi skal tage hensyn til andres erfaringer og opfattelser. Det er ikke nok med gode intentioner.
Er der forhold, der kan hæmme en studerendes mulighed for at indgå fuldt ud på uddannelsen, forventer vi, at den studerende oplyser det i ansøgningsprocessen eller efterhånden som omstændighederne opstår. Dette kan f.eks. være kriminelle anklager, psykiske lidelser og afhængighed/misbrug.
Problemet vil ikke nødvendigvis betyde udelukkelse fra uddannelsen, dette vil bero på en vurdering.

 

Beskyttelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger om studerende bliver kun brugt i forbindelse med administrative processer på uddannelsen.
Studerendes kontaktoplysninger er ikke tilgængelige for eksterne henvendelser, medmindre den pågældende studerende har givet sit samtykke.
Studerende bliver bedt om samtykke, hvis deres kontaktoplysninger bliver lagt på internettet.
Alle andre relevante oplysninger/dokumenter opbevares som en del af de administrative processer jvf. GDPR.

 

Markedsføring og kommunikation

Vi overholder alle regler for GDPR og dermed også opbevaring af personfølsomme oplysninger om de studerende/undervisere.
Vi kan bruge dine personlige oplysninger til at kontakte dig om vores aktiviteter, nyhedsbreve og invitationer til relevante arrangementer som f.eks. infomøder, workshops, fotosessioner o.lign.
Gestaltinstituttet anvender www.gestaltinstituttet.dk som det primære sted for information og oplysning om instituttets uddannelser og kurser. Her findes f.eks. oplysninger om Gestaltinstituttets teoretiske og filosofiske baggrund, vores værdier og visioner, etiske regler, studerendes pligter og rettigheder, optagelseskriterier, studieplaner mm.

 

Seksuel chikane

Gestaltinstituttet er forpligtet til at sørge for et trygt, fleksibelt og respektfuldt miljø fri for alle former for seksuel chikane.
Alle undervisere og studerende er forpligtet til at behandle andre med værdighed, høflighed og respekt.
Vi er alle forpligtet til at skabe et læringsmiljø, der er fri for seksuel chikane. Alle undervisere og studerende må ikke diskriminere eller chikanere nogen, der er involveret i en klage eller efterforskning.
Ingen må fremsætte generende eller bevidst falske klager.
Alle undervisere og studerende har samme rettigheder og ansvar i forhold til seksuel chikane.
Vi ser seksuel chikane som uønsket adfærd af seksuel karakter, der sandsynligvis vil krænke, ydmyge eller intimidere den person, den er rettet mod.
Seksuel chikane kan være fysisk, mundtlig eller skriftlig.
Alle hændelser af seksuel chikane – uanset hvor store eller små eller hvem der er involveret – kræver, at Gestaltinstituttets ledelse reagerer hurtigt og passende, så snart hændelsen er blevet os bekendt.

 

Klager

Angående klager henviser vi til vores klagepolitik og specificerede klageprocedurer.
Hos Gestaltinstituttet ser vi konflikter som naturlige begivenheder i sunde relationer, og vi opmuntrer alle til at håndtere konflikter ved hjælp af de grundlæggende principper for relationel gestaltterapi.

Gestaltinstituttet definerer klager som værende af akademisk eller ikke-akademisk karakter.
Klager af akademisk karakter refererer til klager over f.eks. optagelser, merit for tidligere studier, studerendes vurdering, akademiske karakterer, læseplaner og andre studierelaterede forhold.

Klager af ikke-akademisk karakter refererer til f.eks. klager vedrørende seksuel chikane, diskrimination, spørgsmål vedrørende studerende, fakultet, administration herunder institutionel praksis, økonomiske spørgsmål, professionel praksis og andre etiske eller praktiske spørgsmål dækket af Gestaltinstituttet og DPFO’s etiske principper.

Vi opfordrer til, at klager i første omgang diskuterer klagen direkte med den eller de involverede personer (selv om dette første trin er valgfrit, anbefales det kraftigt).
Hvis dette ikke er muligt, bør klager kontakte et medlem af fakultetet eller ledelsen.
Hvis klager er utilfreds med svaret på klagen eller den tid, det tager at løse sagen, kan klageren indgive klagen skriftligt til DPFO’s etikudvalg til videre behandling jævnfør etikregler for uddannelsessteder.

Opstår der konflikter mellem undervisere og studerende, eller studerende og ledelsen, der ikke umiddelbart kan findes en konstruktiv løsning på, kan Gestaltinstituttet indkalde en uvildig og ekstern konfliktfacilitator, der kan støtte processen.
Er de studerende eller undervisere vidende om, at der er forhold, der ikke er i overensstemmelse med instituttets interne etiske retningslinjer, skal dette viderebringes til ledelsen.

 

Undervisere

Det er vigtigt for Gestalt Instituttet at give de studerende mulighed for at opleve forskellige måder at praktisere gestaltterapi på. Derfor inviterer vi forskellige undervisere til at undervise og forelæse på vores uddannelse. Alle vores undervisere har erfaring og viden indenfor forskellige specialiserede felter, som vi tilbyder på vores uddannelse.
Underviserne skal respektere de studerendes mangfoldighed og ikke diskriminere på grund af forskelle såsom køn, kultur, alder, handicap, social baggrund, politisk eller religiøs overbevisning.
Undervisere må ikke udnytte de studerende seksuelt eller økonomisk.

Det er ligeledes undervisernes ansvar, at de studerende ikke på nogen måde bringes i et afhængighedsforhold til deres undervisere.
De studerende skal mødes med respekt, empati, engagement af velforberedte undervisere, der kontinuerligt holder sig fagligt opdateret.
Underviserne er forpligtet til at modtage supervision løbende på deres undervisning og samspillet med de studerende.

Underviserne skal forholde sig til de retningslinjer, der vedrører arbejdet som underviser på Gestaltinstituttet og til vores teoretiske baggrund, værdigrundlag, etiske regler, optagelseskriterier, dispensationer, studieplaner og andet, der er af betydning for at kunne opfylde de formelle krav til uddannelsen.

 • Underviserne har som minimum en certificeret psykoterapeutisk uddannelse (DPFO/EAGT) af min. fire års varighed og praktisk erfaring af fire til fem års varighed indenfor det teoriområde, som de underviser i.
 • De har alle deltaget som assistent på minimum fire moduler inden selvstændig undervisning.
 • De har alle formidlingserfaring og forpligter sig til kontinuerligt at udvikle deres teoretiske og praktiske kompetencer.
 • Undervisere på 3. og 4. studieår skal have en godkendt supervisoruddannelse og forskningsuddannelse.
 • Underviserne forpligter sig til at deltage i møder, der er relevante for deres virke som underviser på Gestaltinstituttet.
 • Underviserne forpligter sig til at deltage i supervision, der er relevant for deres virke som underviser på Gestaltinstituttet.
  Underviserne skal løbende dokumentere tilfredsstillende formidlingsmæssige kompetencer.
 • Underviserne skal respektere de studerendes forskellighed og mangfoldighed og må ikke diskriminere på baggrund af køn, seksualitet, race og religion.
 • Underviserne må ikke udnytte de studerende emotionelt, seksuelt, økonomisk eller på nogen som helst anden måde.
 • Underviserne må ikke misbruge information om de studerende i professionelle eller private sammenhænge.
 • Underviserne må ikke have studerende i terapi og supervision, så længe den studerende er studerende på instituttet.
 • Underviserne skal sikre sig fortrolighed med hensyn til de studerendes personlige og private forhold.

 

De studerendes deltagelse i uddannelsen

De studerende orienteres om forventninger til deres aktive deltagelse i uddannelsesforløbet, dels ved information på intranettet og dels ved orientering fra underviserne.
De studerende har personligt ansvar for og forpligtelse til at bringe væsentlige og relevante temaer vedrørende eget terapeutisk arbejde op i uddannelsesforløbet.
Gestaltinstituttet har ikke et ansvar overfor de personer, som de studerende har i praksisterapi under uddannelsesforløbet.
De studerende er forpligtede til selv at orientere sig om uddannelsens mål, indhold, metode, etik, forpligtelser, afleveringer og eksamener på instituttets intranet.

Den studerende:
Skal have deltaget i studie- og træningsgruppemøder.
Skal have erhvervet betydelig personlig læring ift. læsning o. lign.
Skal opfylde de etiske og professionelle retningsliner.
Skal være åben overfor feedback fra underviserne, medstuderende, supervisorer mv.
Skal engagere sig i gruppens læringsopgaver og især engagere sig i personlig og inter-personlig undersøgelse og give og modtage passende feedback.
Skal bede om supervision, når den studerende modtager klienter i træningen.
Skal respektere gruppens vilkår og karakter og opføre sig passende overfor medstuderende og undervisere i alle henseender.
Skal udvise opmærksomhed ift. problemer med forskellighed og lighed og være villig til at adressere dem, hvis eller når de opstår.
Skal være i en position, hvor den studerende er i stand til at håndtere den stress og de krav, som undervisningen giver og have nok selvstøtte og ressourcer til at engagere sig i træningen og bibeholde sit velbefindende.
Har ansvaret for at identificere og kommunikere alle bekymringer og aktuelle eller mulige vanskeligheder i at efterkomme uddannelseskravene.

 

Personligt og økonomisk engagement

De studerende skal ved studiestart have klar information om uddannelsens krav og pligter på de forskellige studieår.
Vi tilstræber, at ændringer i studieplanen respekterer de indgåede aftaler, så vidt som det er muligt.
Alle økonomiske forpligtelser i forhold til uddannelsesforløbet skal være afklaret forud for påbegyndt studieår, herunder information om, at uddannelsesafgiften reguleres årligt.

 

Certificering/akkreditering af uddannelsesforløbet

De studerende orienteres om processen/reglerne for certificering/akkreditering af psykoterapeuter.
Gestaltinstituttets studievejleder informerer om regler for optagelse hos DPFO.

 

Forskningsetiske standarder og retningslinjer

Vi stræber efter at opretholde og fremme høje etiske standarder for al forskning, der involverer levende menneskelige deltagere (involveret i forskning direkte eller indirekte på nogen måde).
Mere specifikt er vores mål at beskytte alle deltagernes værdighed, rettigheder og velfærd i al forskning udført af Gestaltinstituttets undervisere eller studerende.
I denne sammenhæng kræver vi etisk godkendelse for al forskning, der udføres af Gestaltinstituttets medarbejdere og studerende, uanset om forskning og relaterede aktiviteter involverer menneskelige deltagere eller rejser etiske spørgsmål.
Studerende skal have etisk godkendelse fra Gestaltinstituttet efter feedback og samtykke fra deres undervisere, når forskning involverer menneskelige deltagere. Der gælder samme regler om etisk godkendelse for undervisere. 
Ansøgning om etisk godkendelse af forskningen sker ved, at ansøgere udfylder ”Oplysningsskema til forskningsetisk godkendelse ved Gestaltinstituttet”, der findes på intranettet.
Ligeledes skal alle deltagere i forskningsprojektet underskrive ”informeret samtykke ifm. forskning”.
Alle ansøgere skal have godkendt og underskrevet deres forskningsprojekter af deres vejleder.

Fakta om evalueringens kvalitetskrav.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk