fbpx

Intern manual for kvalitetssikring 

I Gestaltinstituttets manual for kvalitetssikring kan du læse, hvordan kvalitetssikringsarbejdet understøtter Gestaltinstituttets mål og uddannelseskvalitet.
Vores interne kvalitetsarbejde skal forstås som de udviklingsmæssige tiltag, vi tager for at sikre og udvikle kvaliteten af vores uddannelse og resultater.

Vores kvalitetsarbejde skal:

 • være baseret på solid information og faglig vurdering
 • være målrettet og skræddersyet
 • aktivt involvere interne og eksterne interessenter
 • være ledelsesforankret
 • være struktureret og systematisk
 • understøttes af vores gestaltterapeutiske menneskesyn og kultur

I en institutionsakkreditering bliver der lagt vægt på, at uddannelsesinstitutionen har:

 • Systematisk og involverende kvalitetssikringsarbejde, dvs. strategier, politikker og procedurer til at håndtere kvalitetssikring.
 • Videngrundlag, dvs. den viden, som vores undervisere og andre i vores faglige
  miljø tilvejebringer gennem egen videnproduktion og/eller via eksterne kilder.
 • Et system, der også fungerer i praksis, dvs. en kvalitetskultur, organisation og ansvarsfordeling, der kobler kvalitetssikringen til alle ledelseslag på institutionen.

Som en del af vores kvalitetssikring vil vi sikre, at processer og procedurer er transparente, og du kan finde den på intranettet og i håndbogen.

Som studerende på Gestaltinstituttet er du garanteret en meget praktisk og meget faglig uddannelse med erfarne og professionelle undervisere.

Task Force Group

Hvad er formålet med Gestaltinstituttets kvalitetssystem?

Formålet med Gestaltinstituttets kvalitetssikringssystem er at skabe en gennemskuelig ramme for kvalitetsarbejdet på vores uddannelse.
I det følgende får du en introduktion til:

 • Kvalitetsarbejdets rammer – kvalitetspolitikken.
 • Kvalitetsarbejdets deltagere.
 • Hvordan Gestaltinstituttet arbejder med kvalitetspolitikken.

Kvalitetsarbejdets rammer
Gestaltinstituttets politik for uddannelseskvaliteten er struktureret efter og beskriver den studerendes rejse fra optag på uddannelsen til afslutning.

Kvalitetspolitikken består af:

 • Rekruttering og optagelse af studerende
 • Studiestart og introduktion
 • Studieadministration og studievejledning
 • Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning
 • Uddannelsens forsknings-basering og videngrundlag
 • Pædagogisk kompetence
 • Studiemiljø
 • Overgang til job og karriere

Kvalitetsarbejdets deltagere
Der er flere involverede deltagere i vores arbejde med sikring af uddannelseskvaliteten.
Direktøren har det overordnede formelle ansvar for kvalitetspolitikken og instituttets kvalitetspolitik.
Uddannelseslederen og fakultetet har ansvaret for uddannelsens tilrettelæggelse og udvikling samt det konkrete daglige arbejde med kvalitetspolitiske emner.
Hvert fjerde år sikres kvaliteten på både uddannelsesniveau og institutionsniveau igennem re-certificering. Denne certificering varetages af DPFO og Crossfield Europe.
De studerende repræsenteres gennem Studierådet.

Hvordan arbejder vi med kvalitetspolitikken?

Statusrapporter
Gestaltinstituttet udarbejder årligt en statusrapport.
Statusrapporten er vigtig i arbejdet med optimering af uddannelseskvalitet. Formålet med statusrapporten er:

 • At evaluere uddannelsen systematisk på baggrund af kvalitetssystemets rammer.
 • At have et formaliseret værktøj til at følge op på Gestaltinstituttets kvalitetspolitik og sikre, at alle uddannelser opfylder alle mål.
 • At formalisere arbejdet med udvikling af uddannelsen.

Statusrapporterne er udarbejdet på baggrund af både kvantitative og kvalitative data, der danner grundlag for en udviklingsorienteret dialog på Fakultetsmøderne.
Data, der indgår i uddannelsesrapporten:

 • Tilmelding/frafald/orlov
 • Logbøger
 • Holdstatus
 • Studiegruppeaktivitet
 • Evalueringer
 • Opgaver/eksamen
 • Personlige samtaler
 • Træningsklienter
 • Individuel studierettet terapi/terapeuter

Gestaltinstituttets tidslinje
På Gestaltinstituttet bruger vi tidslinjer til at skabe overblik og lede processer.
Gestaltinstituttets har to tidslinjer:
Ledelses- og organisationstidslinjen er ledelsens værktøj for de forskellige strategiske udviklinger og handlinger, samt hvornår på året der igangsættes, følges op og igangsætter handlinger.
Uddannelsestidslinjen angiver, hvornår på året vi planlægger, tilrettelægger og følger op på undervisningen og igangsatte handlinger.

 

Uddannelsestidslinje

Ledelses- og organisationstidslinje

Generel information til de studerende

Hvert ny hold af studerende informeres ved studiestart om vigtig information vedrørende deres studier.

 • Vi informerer de studerende om, at al vigtig information om deres uddannelse kan findes i Træningshåndbøgerne.
 • De studerende informeres om instituttets undervisningsform, og hvordan hvert hold indgår på hele instituttet. De studerende støttes i at føle sig som en del af instituttet, til at etablere en samarbejdsrelation med andre studerende og opfordres til at række ud til underviserne gennem hele uddannelsesforløbet.
 • Selvom det er en del af tilmeldingsproceduren, opfordres de studerende, der har særlige behov for læring og/eller vurdering, til at informere holdlederen med deres anmodninger, hvis de ikke allerede er beskrevet. Underviserne vil så vidt muligt tilpasse deres undervisningsindlæring og vurderingsmetoder til disse studerende.

Instituttet skal sikre, at de studerende har alle nødvendige ressourcer for læring og læringsudbytte gennem studiet:

 • I undervisningslokaler og grupperum skal der være det nødvendige udstyr (projektorer, højtalere, Internet etc.)
 • Instituttet anvender de lokaler, der er angivet i certificeringen.
 • Instituttet sikrer adgang til læringsrum for studerende med handicap.
 • Instituttet henviser til relevante tidsskrifter, artikler og ressourcer på internettet.

Alle studerende skal af undervisere og i studiehåndbøgerne informeres om de ressourcer, der er til deres rådighed.

Støtte til de studerende
Instituttets studerende er forskelligartede, og vi forsøger at være opmærksomme på alle studerendes behov.
Dette omfatter:

 • Undervisningen og andre aktiviteter er for det meste organiseret efter arbejdstid eller i weekender.
 • Acceptabel arbejdsbelastning for deltidsstuderende.
 • Tilpasning af læring, undervisning og vurdering, hvor det er muligt, for studerende med særlige behov.

Studerende, der har særlige behov for læring og/eller vurdering, skal fra starten informere instituttets administration om deres behov.
Holdlederen vil sammen med disse studerende forsøge at finde den bedst mulige måde at imødekomme deres anmodninger på. Det er holdlederens pligt at informere alle undervisere om disse behov og at støtte dem ved, når det er muligt, at tilpasse deres undervisning, læring og vurderingsmetoder.

Informationshåndtering

Instituttet indsamler, analyserer og bruger relevant information til effektiv styring af undervisning og andre aktiviteter. Disse oplysninger omfatter:

 • Kursusdeltagelse, fastholdelse og succesrater
 • Studerendes tilfredshed med deres uddannelser
 • Beskæftigelsesprocenter og karriereveje

Datakilder

Datakilderne er følgende:

 • Hver studerende på instituttet har sin egen elektroniske mappe med data, der er relevante for hans/hendes studier.
 • Ved tilmelding indsender den studerende et ansøgningsskema sammen med en række andre dokumenter, der bl.a. indeholder CV og kopier af tidligere opnåede kvalifikationer.
 • Ansøgningsskemaet indeholder de ønskede oplysninger såsom: fødselsdato, hjemmeadresse, kontaktoplysninger, særlige læringsbehov og andre nyttige oplysninger, relateret til studieoptag.
 • Instituttet indsamler de studerendes feedback gennem personlig samtale to gange pr studieår.
 • Instituttet indsamler PU’er fra de studerende efter hvert modul.
 • Instituttet indsamler registrering af de studerendes klienttimer.
 • Instituttet indsamler registrering af studiegruppemøder.
 • Instituttet indsamler registrering af individuel studierettet terapi.
 • Instituttet indsamler evalueringsskemaer i slutningen af ​​hvert studieår om spørgsmål som f.eks. selvevaluering og kvaliteten af ​​undervisningen.

Instituttet registrerer og arkiverer sine data i overensstemmelse med GDPR.

Løbende overvågning og periodisk gennemgang af programmerne

De studerendes rolle i kvalitetssikringen
De studerende spiller en aktiv og vigtig rolle i at sikre vores kvalitetssikring gennem evalueringer. Evalueringerne bidrager til, at det faglige niveau holdes og udvikles, samt hvordan vi tilrettelægger og gennemfører uddannelsen.
Vi ønsker at sikre, at vores uddannelse leveres, så de studerende opnår de bedst mulige resultater og karriereveje.
De studerende repræsenteres gennem Studierådet, der afholder møde cirka to gange årligt.

Tilknytning til relevante faglige miljøer

Gestaltinstituttet er tilknyttet relevante faglige miljøer, så vores uddannelse løbende baserer sig på relevant opdateret viden.
Relevante faglige miljøer er EAGT (European Association of Gestalt Therapy), EAGT Research Committee, IAAGT (International Association for the Advancement of Gestalt Therapy), DPFO (Dansk Psykoterapeutforening).
Tilknytning til disse faglige miljøer sikrer, at vi informeres om relevante forskningsområder og ændringer inden for uddannelsens centrale fagelementer, f.eks. udvikling af curriculum, supervision, praksistræning mv.

Regelmæssige vurderinger fra institutionens omverden

Det indgår i vores kvalitetssikringsarbejde at vi har regelmæssig kontakt til censorer, og andre eksterne interessenter som bidrager med vurderinger og input, der er vigtige for det vores uddannelseskvalitet og relevans.
Dette sker primært gennem aktiv involvering og møder i DPFO: FORUM og deltagelse i EAGTs internationale konferencer.
Vi afholder møde med vores censorer 1 gang årligt for at afstemme relevansen af
eksamensformen i forhold til læringsmålene samt uddannelsesniveau, indhold og tilpasning til udviklingen i omverdenen,

Behandling af klager

Hvis en studerende føler sig uretfærdigt behandlet bedes henvendelsen i første omgang rettet til den underviser, som klagen rettes mod. Hvis dette ikke kan afhjælpe problemet, skal den studerende indsende en skriftlig klage til Studielederen.

Klager omfatter tvivlsspørgsmål eller anfægtelser omkring Gestaltinstituttets opnåede resultater, håndtering af sager eller ageren. Ved indsendelse af klage kvitteres for indsendelsen umiddelbart herefter. Afgørelsen vil ligeledes være skriftlig og indeholde en opsummering af klagebehandlingen, sagens hovedpunkter og konklusion.

Den studerende har også mulighed for at klage til Etikudvalget, der behandler klagesager med udgangspunkt i de etiske regler, og Kvalitetskomitéen, der behandler klager med udgangspunkt i kvalitetskriterierne.

Læse mere om procedurerne og retningslinjerne for klager her:
https://psykoterapeutforeningen.dk/radgivning-og-karriere/fag-og-etik/klageveje/klageveje-for-studerende

Klage i forbindelse med eksamen
Er den studerende utilfreds med bedømmelsen af sin eksamen, eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lign.) eller forløbet af sin eksamen, er det muligt at klage.

Den studerende kan klage over fire forhold:

⦁ Retslige spørgsmål
⦁ Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende)
⦁ Prøveforløbet
⦁ Bedømmelsen

Klager over prøver behandles efter reglerne i kapitel 8 i Eksamensbekendtgørelsen, som kan læses i sin fulde længde på Retsinformation.dk

Klagen stiles til Gestaltinstituttets direktør.
Klagen skal være skriftlig og indleveret senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort.
Behandlingstiden for en klage er på 1-2 måneder (juli måned tæller ikke med). Den studerende har ret til at fortsætte sit studieforløb i den periode, og kan derfor også godt gå til reeksamen.
Det er den studerendes eget ansvar at begrunde klagen, så de, der skal behandle klagen, kan træffe afgørelse på et godt grundlag.

Rolle og ansvarsfordeling

Kvalitetsorganiseringen på uddannelsen

Beskrivelse af opgaver som rollen er ansvarlig for i forbindelse med kvalitetsarbejdet på Gestaltinstituttet.

Direktør og institutleder
Direktøren har den økonomiske, personalemæssige og faglige ledelse af Gestaltinstituttet.
Direktøren skal sikre kvaliteten af og sammenhængen mellem uddannelse, undervisning, forskning og vidensudveksling.
Kvalitetssikring og udvikling af uddannelser og undervisning.
Sikre formidling og implementering af strategier og forandringer i samarbejde med fakultet og studieråd.
Godkende studieplan.
Følge op på evaluering af uddannelse og undervisning.
Planlægge og fordele instituttets arbejdsopgaver med inddragelse af fakultetet.
Varetage instituttets personalemæssige ledelse.
Ansætte og afsætte undervisere.
Nedsætte studieråd

Studieleder
Studieleder har til opgave i samarbejde med studienævn at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning, opgaver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.
Ansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og opgaver i samarbejde med underviserne.
Koordinerer med underviserne mhp. at sikre sammenhæng og kvalitet i det samlede uddannelsesforløb.
Udarbejder læringsmål for uddannelsen og indstiller dem til godkendelse i ledelsen.
Sikrer evaluering af og feedback på uddannelsen.

Undervisere
Underviserne leverer relevant, forskningsbaseret undervisning baseret på relevant faglige viden. Underviserne formidler læringsmålene til de studerende.
Underviserne indgår, når relevant, i et kollegialt samarbejde med henblik på at sikre sammenhæng mellem modulerne på de enkelte uddannelsesår, såvel som hele uddannelsen.
Underviserne er ansvarlige for løbende at vedligeholde og udvikle egne faglige, pædagogiske og didaktiske kompetencer.

Studerende
De studerende tilbydes relevant, forskningsbaseret undervisning og forventes at lægge en betydelig arbejdsindsats i uddannelsen. Den studerende bidrager aktivt til det sociale og faglige studiemiljø og påtager sig medansvar for egen læring.
Blandt de studerende vælges repræsentanter til Studierådet og bidrager herved aktivt i kvalitetssikringen og udviklingen af Gestaltinstituttets uddannelser.

Administration
Administrationen varetager administrative opgaver knyttet til uddannelsesadministration og arbejder med kvalitetssikring.
Administrationen løser administrative planlægnings- og ledelsesopgaver og bistår ledelsen, underviserne og de studerende og sikrer, at der er dokumentation for instituttets aktiviteter og beslutninger.

Studievejledning
Studievejledningen servicerer ansøgere og studerende med optagelsesvejledning og hjælper med at løse administrative planlægnings- og ledelsesopgaver.

Code of Ethics and Professional Practice

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk