fbpx

4-årig certificeret uddannelse til psykoterapeut og gestaltterapeut

 

Kort om certificering og niveauvurdering

Vi er i ansøgningsfasen om at få uddannelsen indplaceret på niveau 7 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring [læs mere] gennem Danmarks Akkrediteringsinstitution. En niveauvurdering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution giver mulighed for yderligere anerkendelse fra flere offentlige uddannelser ved fx meritvurdering eller realkompetencevurdering både i Danmark og internationalt. Niveau 7 kan sammenlignes med det niveau, der opnås ved fuldførelse af en mastergrad. (En niveauvurderet uddannelse er ikke det samme som en gradsgivende master). Vi orienterer løbende om processen.

Læs mere om certificering og niveauvurdering her. 

Faglig profil og jobmuligheder

Gestaltterapeuter er højt kvalificerede psykoterapeuter, der praktiserer gestaltterapi som psykoterapeutisk metode.
En gestaltterapeut arbejder psykoterapeutisk med at håndtere komplekse problemstillinger indenfor det psykoterapeutiske felt.
Gestaltterapeuter har både et dybt kendskab til psykoterapeutiske metoder og er trænet til at skabe, udvikle og vedligeholde relationer og har de personlige kompetencer til at støtte klienterne og skabe et trygt rum, hvor man sammen undersøger vanskelige følelser, underliggende relationelle mønstre og arbejder med forandringsprocesser.
Gestaltterapeuten er trænet til at arbejde med en bred vifte af forskellige mennesker, baggrunde og på uddannelser med et højt avanceret niveau, både med individuelle, par, familier og grupper.
Gestaltterapeuter er også trænet til at arbejde med at styrke relationer og lede forandringsprocesser i organisationer og på tværs af organisationer.
Uddannelsen som gestaltterapeut er en efteruddannelse, som man sædvanligvis tager efter en grunduddannelse. Ofte integrerer man alle sine kompetencer.
Gestaltterapeuter varetager mange forskellige funktioner ud over at have egen privat praksis. De arbejder indenfor funktioner, hvor man skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer, solide personlige lederskabsevner f.eks. indenfor forandringsprocesser, rådgivning, vejledning, mentoring o. lign.
Gestaltterapeuter har efter endt uddannelse kompetencerne til både at arbejde selvstændigt i privat praksis og til at arbejde i jobfunktioner, der hviler på relationsdannelse, især inden for f.eks. det sundhedsfaglige, pædagogiske, sociale og uddannelsesmæssige område.
Gestaltterapeuter arbejder også indenfor funktioner som HR, organisationsudvikling, coaching og træning, hvor den gestaltterapeutiske metode er en effektiv måde at skabe forandring på hos den enkelte, i teams og på tværs af organisationer.

“Vi tager os selv alvorlige som uddannelsesinstitut, og vi garanterer et højt uddannelsesniveau”

- Anette Krogh

Undervisning

Vores uddannelsesmetoder er baseret på erfaringsbaseret læring og kombinerer personlig erfaring med teori og tilegnelse af metode og færdigheder.
Vores undervisningsmetoder og praksistræning afspejler principperne for gestaltterapien.
Vi præsenterer curriculum gennem dialogbaserede oplæg (der giver aktuelle teoretiske problemstillinger), ofte illustreret gennem eksperimenter, øvelser og studiegruppeopgaver.
Oplæggene væves sammen med kreative eksperimenter og erfaringsbaseret læring (rollespil, psykodrama, workshops, live demonstrationer, masterclass, individuelle refleksioner, indsigter og personlige problemstillinger og udvikling), i storgruppe eller mindre grupper for at understøtte den studerendes læring og integration.
Gennem hele uddannelsen er både det individuelle og relationelle arbejde samt supervisionen tæt forbundet med teori, gestaltterapeutiske principper og grundlæggende træningsformer, f.eks. personlig feedback på den studerendes proces og diskussion af den studerendes terapeutiske arbejde.
Træning i klinisk psykoterapi har til formål at koble teori til cases fra træningsterapien og at støtte den studerende til at opdage og udvikle deres egen individuelle terapistil.
De studerende arbejder i deres studie- og træningsgrupper med psykoterapeutisk træning og forskellige opgaver for at tilegne sig og integrere opnået viden.  

Studie- og træningsgrupper

Studie- og træningsgrupper er et støttende lærings-laboratorium, hvor de studerende arbejder personligt eller med aktuelle gruppeprocesser eller træning i praksis. Formålet er at anvende og udvikle den terapeutiske selvrefleksion, opmærksomhed og selvstøtte. Gruppetiden giver også de studerende mulighed for at træne den terapeutiske relation og dialog samt deres evne til at identificere og arbejde med gruppedynamikker og processer.

Din personlige udviklingsplan

Som studerende bliver du både støttet og udfordret gennem uddannelsen, både af dine medstuderende og af dine undervisere. Hvert hold har tilknyttet en holdleder, der viser vejen i dialog med dig.
Du udarbejder en personlige udviklingsplan efter hvert modul, hvor du:
Evaluerer dig selv efter hvert modul
Reflekterer over din egen personlige vækst og udvikling
Reflekterer over dig selv i relation til andre
Reflekterer og sætter mål for din egen udvikling og vækst
Reflekterer og igangsætter handlinger for at nå dine mål.
Det giver holdleder og undervisere mulighed for at følge din udvikling og vækst og støtte, vejlede og udfordre dig i din videre proces.
De personlige udviklingsplaner indgår også som vigtigt elementer i dine skriftelige afleveringer.

Supervision

Supervision er et etisk imperativ og det er Gestaltinstituttets holdning, at alle gestaltterapeuter skal modtage supervision, uanset erfaring.
På Gestaltinstituttet får de studerende direkte eller indirekte klinisk supervision på deres kliniske arbejde under uddannelsens 3. og 4. år.
Supervisionen er skemalagt og inkluderet i uddannelsesafgiften.
Foregår der direkte eller indirekte supervision under overværelse af en gruppe, skal gruppens rolle, inddragelse og ansvar være tydeligt og aftalt mellem parterne.
Alle former for supervision på uddannelsen varetages af en uddannet kvalificeret gestaltterapeut (MPF/EAGT). Alle vores supervisorer har minimum halvandet års uddannelse indenfor supervision (Godkendt af Gestaltinstituttet).
Supervisor evaluerer den studerende som et led i vores kvalitetssikring.
Supervisor kan ikke have studerende i terapi, så længe den studerende er under uddannelse.
Derfor skal underviserens tilknytning til uddannelsesstedet være åben og tydelig for alle.

Klienttræning

På 3. og 4. studieår skal den studerende træne psykoterapeutisk praksis med egne klienter og som en del af deres arbejde med autoetnografi, caseanalyse og casestudie.
Som en del af at modtage direkte supervision skal de studerende skaffe træningsklienter til selve undervisningen.
Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe træningsklienter til egen praksis og afholde træningsterapien i henhold til Gestaltinstituttets anvisninger.
På 3. år skal den studerende afholde 20 sessioner i forløb med træningsklienter i egen praksis.
På 4. år skal den studerende afholde 22 sessioner i forløb med træningsklienter i egen praksis.
Derudover skal de studerende på 4. år i forbindelse med deres kliniske eksamen have 1 caseklient i min. 8 terapisessioner i forløb og min 5 forskellige træningsklienter i forløb i egen praksis.
Den studerende skal skriftlig dokumentere praksistræningen, og der gives indirekte supervision.

Uddannelsesrettet individuel terapi

Ved uddannelsesrettet individuel terapi forstås den personlige, individuelle psykoterapi, man som klient samarbejder om med en kvalificeret og uddannet psykoterapeut eller psykolog, der opfylder kriterierne for optagelse i DPFO/EAGT. En underviser, eksaminator eller censor på uddannelsen kan ikke praktisere som individuel terapeut.
Uddannelsesrettet individuel terapi har til hensigt at:

  • Træne den studerende i at opleve psykoterapeutisk praksis i positionen som klient.
  • Give den studerende mulighed for at mærke i egen krop, hvordan centrale begreber udfolder sig i terapien.
  • Træne den studerende i at tage udgangspunkt i egne psykoterapeutfaglige, relationelle og eksistentielle problemstillinger i studietiden og herigennem udvikle sig selv som menneske.
  • Opleve, hvordan en terapeut arbejder håndværksmæssigt (mesterlære).

Den studerende skal skriftligt dokumentere 40 timers uddannelsesrettet individuel terapi (Fordelt med 10 timer pr studieår).
Den uddannelsesrettede, individuelle terapi er ikke en del af uddannelsesafgiften og skal betales særskilt.
Gestaltinstituttet har en liste over godkendte gestaltterapeuter til formålet.
Derudover vil den studerende også modtage individuel terapi i gruppe som en del af uddannelsen.
På uddannelsen vil den individuelle terapi være mellem den studerende og underviseren i storgruppen, hvor terapien udøves under overværelse af gruppen, og hvor det er tydeligt, om der er tale om individuel-, par -, familie- eller gruppeterapi og deltagernes roller.
Underviser/terapeut kan ikke have en studerende i terapi, så længe den studerende er under uddannelse.
Derfor skal underviserens tilknytning til uddannelsesstedet være åben og tydelig for alle.

Metode

Vi har respekt for den erfaring, faglige og personlige baggrund, du som studerende kommer med og lægger vægt på at integrere  din individuelle personlige og faglige baggrund  samt personlige stil i din træning i psykoterapeutisk praksis.

Som studerende møder du forskellige arbejdsmetoder. I al vores undervisning og træning arbejder vi fænomenologisk og procesorienteret og har fokus på den enkelte og på relationen mellem mennesker.

Målet med denne metode er, at støtte læringen og integrationen af den studerendes liv med de processer, der opstår på studiet.
At arbejde fænomenologisk, oplevelsesorienteret og eksperimenterende giver liv, dynamik og engagement i processerne, både hos de studerende og hos underviserne.

Vi vægter integrationen af teori, oplevelse og proces højt, hvilket sikres ved intensiv træning gennem hele uddannelsen.

Adgangskrav

Som studerende ved Gestaltinstituttet skal den studerende kunne dokumentere opfyldelse af nedenstående optagelseskriterier (jvf. Optagelseskrav i henhold til de tværministerielle kvalitetskrav).
Som udgangspunkt skal den studerende være færdige med uddannelsen som normeret studieår minimum 4 år + 2 år.
Der optages som kun undtagelsesvis kvote 3-ansøgere og maksimalt 15% ansøgere fra kvote 3 på hvert hold. Ansøgere må redegøre for, hvorfor de mener, de kan optages i kvote 3. 

KVOTE 1

Hvis ansøgeren opfylder optagelseskriterierne, kan de direkte optages efter en personlig samtale hvor motivation og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.
Kvote 1 er for ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, psykolog eller læge.
Alle ansøgere skal minimum være 25 år.
Alle ansøgere skal have relevant erhvervserfaring indenfor deres profession i mindst tre år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst tre år.

KVOTE 2

Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret vurdering.
Ansøgere skal være minimum 25 år og have mindst tre års praktisk erfaring med udøvelse af egen grunduddannelse.
Efter en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges, vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.
Optagelse afhænger af supplerende kurser fra en højere undervisningsinstitution eller videregående uddannelser inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision. Det kan f.eks. være ved Åbent Universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole eller Gestaltinstituttets studieforberedende kursus.

KVOTE 3 (DISPENSATION)

Ansøgere med anden faguddannelse kan søge ind i kvote 3 på dispensation og optages efter en konkret vurdering af kompetencer og erfaringer i forhold til relationer og andre relevante ansvarsområder.
Ansøgeren skal til en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges, hvorefter vi vurderer, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.

Ved dispensation lægges vægt på at ansøgeren kan dokumentere, at de har et vist kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier.
Optagelse kan ske, hvis ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere undervisningsinstitution eller videregående uddannelser inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision. Det kan f.eks. være ved Åbent Universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole eller Gestaltinstituttets studieforberedende kursus.

Optagelseskriterierne stemmer overens med de til enhver tid vedtagne kriterier til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening iht. § 3.1, 3.2 og 3.3., som beskrevet på  https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/optagelseskriterier/

Læs mere om dispensation og merit i studieordningen.

 

Undervisning

Vores uddannelsesmetoder er baseret på erfaringsbaseret læring og kombinerer personlig erfaring med teori og tilegnelse af metode og færdigheder.
Vores undervisningsmetoder og praksistræning afspejler principperne for gestaltterapien.
Vi præsenterer curriculum gennem dialogbaserede oplæg (der giver aktuelle teoretiske problemstillinger), ofte illustreret gennem eksperimenter, øvelser og studiegruppeopgaver.
Oplæggene væves sammen med kreative eksperimenter og erfaringsbaseret læring (rollespil, psykodrama, workshops, live demonstrationer, masterclass, individuelle refleksioner, indsigter og personlige problemstillinger og udvikling), i storgruppe eller mindre grupper for at understøtte den studerendes læring og integration.
Gennem hele uddannelsen er både det individuelle og relationelle arbejde samt supervisionen tæt forbundet med teori, gestaltterapeutiske principper og grundlæggende træningsformer, f.eks. personlig feedback på den studerendes proces og diskussion af den studerendes terapeutiske arbejde.
Træning i klinisk psykoterapi har til formål at koble teori til cases fra træningsterapien og at støtte den studerende til at opdage og udvikle deres egen individuelle terapistil.
De studerende arbejder i deres studie- og træningsgrupper med psykoterapeutisk træning og forskellige opgaver for at tilegne sig og integrere opnået viden.  

Studie- og træningsgrupper

Studie- og træningsgrupper er et støttende lærings-laboratorium, hvor de studerende arbejder personligt eller med aktuelle gruppeprocesser eller træning i praksis. Formålet er at anvende og udvikle den terapeutiske selvrefleksion, opmærksomhed og selvstøtte. Gruppetiden giver også de studerende mulighed for at træne den terapeutiske relation og dialog samt deres evne til at identificere og arbejde med gruppedynamikker og processer.

Din personlige udviklingsplan

Som studerende bliver du både støttet og udfordret gennem uddannelsen, både af dine medstuderende og af dine undervisere. Hvert hold har tilknyttet en holdleder, der viser vejen i dialog med dig.
Du udarbejder en personlige udviklingsplan efter hvert modul, hvor du:
Evaluerer dig selv efter hvert modul
Reflekterer over din egen personlige vækst og udvikling
Reflekterer over dig selv i relation til andre
Reflekterer og sætter mål for din egen udvikling og vækst
Reflekterer og igangsætter handlinger for at nå dine mål.
Det giver holdleder og undervisere mulighed for at følge din udvikling og vækst og støtte, vejlede og udfordre dig i din videre proces.
De personlige udviklingsplaner indgår også som vigtigt elementer i dine skriftelige afleveringer.

Supervision

Supervision er et etisk imperativ og det er Gestaltinstituttets holdning, at alle gestaltterapeuter skal modtage supervision, uanset erfaring.
På Gestaltinstituttet får de studerende direkte eller indirekte klinisk supervision på deres kliniske arbejde under uddannelsens 3. og 4. år.
Supervisionen er skemalagt og inkluderet i uddannelsesafgiften.
Foregår der direkte eller indirekte supervision under overværelse af en gruppe, skal gruppens rolle, inddragelse og ansvar være tydeligt og aftalt mellem parterne.
Alle former for supervision på uddannelsen varetages af en uddannet kvalificeret gestaltterapeut (MPF/EAGT). Alle vores supervisorer har minimum halvandet års uddannelse indenfor supervision (Godkendt af Gestaltinstituttet).
Supervisor evaluerer den studerende som et led i vores kvalitetssikring.
Supervisor kan ikke have studerende i terapi, så længe den studerende er under uddannelse.
Derfor skal underviserens tilknytning til uddannelsesstedet være åben og tydelig for alle.

Klienttræning

På 3. og 4. studieår skal den studerende træne psykoterapeutisk praksis med egne klienter og som en del af deres arbejde med autoetnografi, caseanalyse og casestudie.
Som en del af at modtage direkte supervision skal de studerende skaffe træningsklienter til selve undervisningen.
Den studerende er selv ansvarlig for at skaffe træningsklienter til egen praksis og afholde træningsterapien i henhold til Gestaltinstituttets anvisninger.
På 3. år skal den studerende afholde 20 sessioner i forløb med træningsklienter i egen praksis.
På 4. år skal den studerende afholde 22 sessioner i forløb med træningsklienter i egen praksis.
Derudover skal de studerende på 4. år i forbindelse med deres kliniske eksamen have 1 caseklient i min. 8 terapisessioner i forløb og min 5 forskellige træningsklienter i forløb i egen praksis.
Den studerende skal skriftlig dokumentere praksistræningen, og der gives indirekte supervision.

Uddannelsesrettet individuel terapi

Ved uddannelsesrettet individuel terapi forstås den personlige, individuelle psykoterapi, man som klient samarbejder om med en kvalificeret og uddannet psykoterapeut eller psykolog, der opfylder kriterierne for optagelse i DPFO/EAGT. En underviser, eksaminator eller censor på uddannelsen kan ikke praktisere som individuel terapeut.
Uddannelsesrettet individuel terapi har til hensigt at:

  • Træne den studerende i at opleve psykoterapeutisk praksis i positionen som klient.
  • Give den studerende mulighed for at mærke i egen krop, hvordan centrale begreber udfolder sig i terapien.
  • Træne den studerende i at tage udgangspunkt i egne psykoterapeutfaglige, relationelle og eksistentielle problemstillinger i studietiden og herigennem udvikle sig selv som menneske.
  • Opleve, hvordan en terapeut arbejder håndværksmæssigt (mesterlære).

Den studerende skal skriftligt dokumentere 40 timers uddannelsesrettet individuel terapi (Fordelt med 10 timer pr studieår).
Den uddannelsesrettede, individuelle terapi er ikke en del af uddannelsesafgiften og skal betales særskilt.
Gestaltinstituttet har en liste over godkendte gestaltterapeuter til formålet.
Derudover vil den studerende også modtage individuel terapi i gruppe som en del af uddannelsen.
På uddannelsen vil den individuelle terapi være mellem den studerende og underviseren i storgruppen, hvor terapien udøves under overværelse af gruppen, og hvor det er tydeligt, om der er tale om individuel-, par -, familie- eller gruppeterapi og deltagernes roller.
Underviser/terapeut kan ikke have en studerende i terapi, så længe den studerende er under uddannelse.
Derfor skal underviserens tilknytning til uddannelsesstedet være åben og tydelig for alle.

Metode

Vi har respekt for den erfaring, faglige og personlige baggrund, du som studerende kommer med og lægger vægt på at integrere  din individuelle personlige og faglige baggrund  samt personlige stil i din træning i psykoterapeutisk praksis.

Som studerende møder du forskellige arbejdsmetoder. I al vores undervisning og træning arbejder vi fænomenologisk og procesorienteret og har fokus på den enkelte og på relationen mellem mennesker.

Målet med denne metode er, at støtte læringen og integrationen af den studerendes liv med de processer, der opstår på studiet.
At arbejde fænomenologisk, oplevelsesorienteret og eksperimenterende giver liv, dynamik og engagement i processerne, både hos de studerende og hos underviserne.

Vi vægter integrationen af teori, oplevelse og proces højt, hvilket sikres ved intensiv træning gennem hele uddannelsen.

Adgangskrav

Som studerende ved Gestaltinstituttet skal den studerende kunne dokumentere opfyldelse af nedenstående optagelseskriterier (jvf. Optagelseskrav i henhold til de tværministerielle kvalitetskrav).
Som udgangspunkt skal den studerende være færdige med uddannelsen som normeret studieår minimum 4 år + 2 år.
Der optages som kun undtagelsesvis kvote 3-ansøgere og maksimalt 15% ansøgere fra kvote 3 på hvert hold. Ansøgere må redegøre for, hvorfor de mener, de kan optages i kvote 3. 

KVOTE 1

Hvis ansøgeren opfylder optagelseskriterierne, kan de direkte optages efter en personlig samtale hvor motivation og modenhed klarlægges. Herudfra vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.
Kvote 1 er for ansøgere med en relevant lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, psykolog eller læge.
Alle ansøgere skal minimum være 25 år.
Alle ansøgere skal have relevant erhvervserfaring indenfor deres profession i mindst tre år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst tre år.

KVOTE 2

Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelor (minimum 3 år), som ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter kan søge ind på dispensation og optages efter en konkret vurdering.
Ansøgere skal være minimum 25 år og have mindst tre års praktisk erfaring med udøvelse af egen grunduddannelse.
Efter en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges, vurderer vi, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.
Optagelse afhænger af supplerende kurser fra en højere undervisningsinstitution eller videregående uddannelser inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision. Det kan f.eks. være ved Åbent Universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole eller Gestaltinstituttets studieforberedende kursus.

KVOTE 3 (DISPENSATION)

Ansøgere med anden faguddannelse kan søge ind i kvote 3 på dispensation og optages efter en konkret vurdering af kompetencer og erfaringer i forhold til relationer og andre relevante ansvarsområder.
Ansøgeren skal til en personlig samtale, hvor motivation, erhvervserfaring og modenhed klarlægges, hvorefter vi vurderer, om vores uddannelse synes relevant for ansøgeren.

Ved dispensation lægges vægt på at ansøgeren kan dokumentere, at de har et vist kendskab til psykologiske og terapeutiske teorier.
Optagelse kan ske, hvis ansøgers uddannelse suppleres med kurser fra en højere undervisningsinstitution eller videregående uddannelser inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi, supervision. Det kan f.eks. være ved Åbent Universitet, de sociale højskoler, sygeplejehøjskole eller Gestaltinstituttets studieforberedende kursus.

Optagelseskriterierne stemmer overens med de til enhver tid vedtagne kriterier til optagelse i Dansk Psykoterapeutforening iht. § 3.1, 3.2 og 3.3., som beskrevet på  https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/optagelseskriterier/

Læs mere om dispensation og merit i studieordningen.

 

Randers 2024-2025

Studiestart Randers 16. august 2024
Niels Brocks Gade 8, 3, 8900 Randers


MODUL 1: 16. – 18. august 2024
MODUL 2:13. – 15. september 2024
MODUL 3:25. – 27. oktober 2024
MODUL 4:15. – 17. november 2024
MODUL 5:06. – 08. december 2024
MODUL 6:17. – 19. januar 2025
MODUL 7:07. – 09. marts 2025
MODUL 8:25. – 27. april 2025
MODUL 9:20. – 22. juni 2025

Pris


OBS: 
Vi arbejder på en ny og gennemskuelig prisstruktur, så prisen på 46.750,- pr. år (som angivet til højre) er ikke retvisende for 2025. 

Pris: kr. 46.750,- pr. år.

Prisen er eksklusiv eksamen. Eksamenspris 2. studieår 2000,-.kr. 

Derudover skal der påregnes udgifter til individuel studierettet terapi, forskningsmoduler, faglitteratur og et årligt internat.

Der er mulighed for betalingsordninger, kontakt Anette Krogh.

Læs mere om Bruttolønsordningen her, hvor du kan spare op til halvdelen af dine udgifterne til uddannelsen.

Læs mere om Kompetencefonden her, hvor du kan søge om fondsstøtte.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til "Tillad Cookies" for, at give dig den bedst gennemgang og oplevelse af siderne. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet uden at ændre dine Cookie indstillinger eller du klikker på "Accepter" nedenfor så samtykke du til dette.

Luk